Com fer-se membre - Agències

Agències ja constituïdes

Les agències ja constituïdes per a associar-se com membres de ple dret haurien de:

 • Emplenar qüestionari de Sol·licitud d'ingrés i remetre'l a l'Associació.
 • Remetre a ACAVe còpia de la següent documentació:
 • Escriptura de constitució de la societat.
 • Fotocòpia del DNI de l'administrador de la societat.
 • Fotocòpia del CIF de la societat.
 • Fotocòpia de la polissa de Responsabilitat Civil.
 • Fotocòpia de la llicencia d'Agent de Viajes.

Una vegada rebut aquest qüestionari i documentació es presentarà la sol·licitud d'alta com membre de ple dret a la Junta Directiva per a la seva oportuna aprovació.

Sol·licitud d'ingrés

Agències de viatges en tràmits de constitució

Dels diferents serveis que ofereix l’ACAVe destacar l'assessorament i tramitació de l'expedient de constitució d'una agència de viatges.

Amb la finalitat de que les agències de viatges en tràmits de constitució puguin beneficiar-se des d'un principi dels avantatges que l’ACAV-UCAVE ofereix als seus membres (pòlissa de responsabilitat civil, avals o fiances enfront de l'administració...), l’ACAVe els ofereix la possibilitat d'associar-se amb caràcter provisional.

ACAVe gestiona la constitució de societats amb unes condicions econòmiques especials pels seus associats.

En el cas que les agències de viatges en tràmit hagin constituït la societat pel seu compte, a fi que ACAVe procedeixi a la tramitació de la pòlissa de responsabilitat civil i l'aval bancari precisem:

 • Efectuar el pagament del 50% de la quota d'entrada.
 • Remetre a l'Associació còpia de la següent documentació:
 • Sol.licitud d'ingrès degudament cumplimentada i sellada.
 • Escritura de constitució de la societat.
 • Fotocopia del DNI dels socis/accionistes de la societat.
 • Fotocopia del CIF de la societat.

Una vegada rebuda aquesta documentació i efectuat aquest pagament, la persona jurídica tindrà el caràcter de membre provisional de l'Associació i tindrà dret a tramitar la pòlissa de responsabilitat civil i l'aval en les mateixes condicions que un membre de ple dret i l'Associació li tramitarà tot l'expedient administratiu per a l'obtenció del pertinent títol -llicencia d'agència de viatges.

Atorgat el títol-llicencia per part de l'Administració competent, l'agència de viatges haurà de comunicar-lo a l'Associació en el termini de 15 dies des de la seva notificació, així com remetre en aquest termini el corresponent qüestionari de Sol·licitud d'ingrés per a la seva presentació a la Junta Directiva i la seva aprovació com membre de ple dret.

Sol·licitud d'ingrés

Go to top