Protecció de Dades Personals

Información sobre l'ús de dades de caràcter personal, segons el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques, en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD).

La Asociación Catalana de Agencias de Viajes Especializadas (ACAVe) respecta el seu dret d'intimitat i aplica tota la normativa vigent amb objectiu de protegir les dades personals dels seus clients i usuaris.

Les seves dades personals són tractades amb la màxima confidencialitat, havent adoptat l'Asociación Catalana de Agencias de Viajes Especializadas, com a responsable del tratcamint, lles mesures d'ordre tècnic i organitzatiu necessàries per a garantir la confidencialitat i seguretat de loe dades personals, evitant la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

Per a que el Usuari pugui rebre informació i, en el seu cas, per a poder reservar o usar els productes i serveis que ACAVe ofrereix a través del/dels llocs web d'ACAVe, és necessari que ens informi de certes dades personals necessàries per a poder, així, personalitzar-lo el nostres serveis i ajustar-los als seus interessos i necessitats. Aquestes dades seran incloses als fitxers de l'Asociación Catalana de Agencias de Viajes Especializadas.

Li recordem que és un deure de l'usuari fer saber a ACAVe qualsevol canvi que es produeixi a les seves dades i que hagi registrat als nostres llocs web, per a procedir al seu manteniment als fitxers corresponents.

Podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, oblit, limitació del tractament, portabilitat de dades i oposició adreçant-se per escrit a:

Asociación Catalana de Agencias de Viajes Especializadas

Av. de la Riera de Cassoles, 54, 5ª Planta

08012, Barcelona

També podrà exercitar els seus drets per correu electrònic a l'adreça acave@acave.travel.

Registre de Tractaments:

TRACTAMENT

USOS

TIPUS DE DADES

PERMANÈNCIA DE LES DADES

DRETS

“PÀGINA CONTACTE”

Les dades personals que Vostè ens proporcioni seran usars respondre als seus comentaris, consultes, opinions, observacions i suggerències.

Identificatius i de contacte

Los dades romandran en aquest tractament fins que Vostè  ens comuniqui la seva oposició i cancel·lació.

De totes formes, en tota comunicació de tipus comercial que l'enviem l li donarem l'oportunidad de donar-se de baixa del tractament.

Vostè podrà exercitar envers el responsable del tractament els drets de:

Accés, Cancel·lació, Oposició i Rectificació –mitjançant la pròpia aplicació o per petició.

Go to top