Internacional

Comunitaria

Reglament del 9 d' octubre del 1997 sobre la responsabilitat de les companyies aèries en cas d' accident.

Reglament 889/2002 del Parlament Europeu i del Consell de 13 de maig de 2002 pel que es modifica el Reglament 2027/97

REGLAMENT del 11 de febrer del 2004 per el que s' estableixen normes comunes sobre la compensació i assistencia a els

Reglament del 14 de desembre del 2005 relatiu a l'establiment d'una llista comunitària de les companyies aeries lliga

Reglament del 3 de Juliol del 2006 sobre els drets de les persones amb discapacitat o mobilitat reduïda en el transpo

Reglament del 24 de setembre de 2008 sobre normes comuns per a l'explotació de serveis aeris de la comunitat.

S' estableix un codi de conducta per els sistemes informatitzats de reserva.

S'estableixen mesures per que s'apliquin les normes bàsiques comunes de seguretat

Reglament 596/2009 pel que s'adapten a la Decisió 1999/468/CE del Consell determinats actes subjectes al procediment

Estatal

Reial Decret 1316/2001, de 30 de novembre, pel que es regula la bonificació de les tarifes de transport aeri i maríti

ORDRE FOM/3837/2006, del 28 de Novembre, pel que s'estableix el procediment de bonificació de les tarifes aerias naci

Go to top