Guies de turisme

Andalucía

Decret 8/2015, de 20 de gener, regulador de guíes de turisme a Andalusia

Aragón

Decret 21/2015, de 24 de febrer, del Govern d'Aragó, pel que s'aprova el Reglament de guies de Turisme

Asturias

Decret 59/2007, pel que s'aprova el Reglament regulador de la professió de guia de turisme. 

Baleares

Llei 5/2004 de 20 de desembre de cració del col·legi oficial de Guies Turístics de les Illes Balears.

Decret 136/2000, de 22 de setembre, pel qual es modifica el Decret 112/1996, de 21 de juny, pel qual es regula l'habi

Decret 90/1997, de 4 de juliol, pel qual es modifica el Decret 112/1996, de 21 de juny, que regula l'habilitació de g

Decret 112/1996, de 21 de juny, pel qual es regula l'habilitació de guia turístic en les Illes Balears.

Canarias

Cantabria

Decret 51/2001, de 24 de juliol, pel qual es modifica el decret 32/1997, de 25 d'abril, pel qual s'aprova el reglamen

Decret 32/1997 pel que s'aprova el Reglament per l'exercici d'activitats turístico-informatives privades.

Castilla-La Mancha

Decreto 96/2006 d'ordenació de les professions turístiques a Castella - La Manxa 

Castilla y León

Llei 14/2010, de 9 de desembre, de turisme de Castella i Lleó

Decret 25/2000, de 10 de febrer, pel qual es modifica el Decret 101/1995, de 25 de maig, pel qual es regula la profes

Decret 101/1995, de 25 de maig, de la Conselleria de Cultura i Turisme, pel que es regula la professió de Guia de Tur

Cataluña

Resolució EMO/1263/2012, sobre el procés selectiu per l'accés a la habilitació com a guia de turisme de Catalunya.

Ordre ICT/352/2002, de 3 d'octubre, per la qual s'estableixen els procediments de reconeixement d'habilitacions de gu

Decret 120/2000, de 20 de març, pel qual es modifica l'article 11 del Decret 5/1998 pel qual es modifica es modifica

Decret 5/1998, de 7 de gener, sobre l'activitat de guies de turisme.

Extremadura

Decret 37/2015, de 17 de març, pel que es regula l'activitat professional de Guia de Turisme a la Comunitat Autònoma

Galicia

Decret 73/2015, de 7 de maig, pel que es regula la professió de guia de turisme de Galicia.

 

La Rioja

Decret 14/2011, de 4 de Març, per el que s'aprova el reglament de desenvolupament de la Llei 2/2001, de 31 maig, de T

Decret 27/1997, de 30 d'abril, pel que s'aprova el Reglament de la professió de Guies de Turisme

 

Madrid

Llei 8/2009, de 21 de desembre, de mesures lliberaltzadores i de recolzament a la empresa madrilenya

 

Modificació del Decret 47/1996

Ordre 426/1997, de 17 de gener, de la Conselleria d'Economia i Ocupació, de desenvolupament del Decret 47/1996, de 28

Decret 47/1996, de 28 de març, pel qual es regula l'habilitació i activitat de Guia de Turisme en la Comunitat de Mad

Murcia

Ordre del Conseller de Cultura i Turisme per la que es regula la professió de guia de turisme a la Comunitat Autònoma

Ley 12/2013, de 20 de diciembre, de Turismo de la Región de Murcia

Modificacion del Decreto 178/1995

Ordre de 24 de febrer del 2000, de la Conselleria d'Indústria, Comerç, Turisme i Noves Tecnologies, per la qual s'int

Navarra

Llei Foral 6/2010 que modifica diverses Lleis forals per a la seva adaptació a la Directiva 2006/123/CE, relativa als

Decret Foral 288/2004, de 23 d'agost, pel que s'aprova el Reglament per a l'exercici de l'activitat de les empreses d

Llei Foral 7/2003, de 14 de febrer, de Turisme.

País Vasco

Decret 305/2010 que estableix el curriculum del títol tècnic o superior de guia turístic

 

Valencia

 

Modificacio del Decret 62/1996

Decret 62/1996, de 25 de març , del Govern Valencià, pel qual s'aprova el reglament regulador de la professió de guia

Go to top