Estatal

Ordre de 15 de setembre de 1978 sobre règim de preus i reserves en allotjaments turístics.

Ordre de 25 de setembre de 1979, normes sobre mesures de prevenció d'incendis en establiments turístics.

Reial Decret 279/1991, de 1 de març, pel qual s'aprova la Norma Bàsica de l'Edificació NBE-CPI/91: Condicions de Prot

ORDRE INT/1922/2003, de 3 de juliol, sobre llibres-registre i parts d'entrada de viatgers en establiments d'hostaleri

Reial Decret 314/2006, de 17 de març, Codi Tècnic de l'Edificació

Andalucía

Decret 47/2004, de 10 de febrer, d'establiments hotelers.

Ordre 25 de abril de 2005 per la que s'aproven les característiques i dimensions dels distintius dels establiments ho

Decret 80/2010, de 30 de març, de simplificació de tràmits administratius i modificació de diversos Decrets per a ada

Aragón

Decret 153/1990, de 11 de desembre, de la Diputació General d'Aragó, pel qual s'aprova el Reglament en el qual s'esta

Decret 14/2018, de 23 de gener, del Govern d'Aragó, que aprova el Reglament dels establiments hotelers y complexes tu

Asturias

Decret 78/2004. Reglament d'establiments hotelers.

Decret 45/2011, de 2 de juny que modifica Decret 45/2011

Baleares

Decret 13/2011, de 25 de febrer, disposiciones generals necessàries per a facilitar la llibertat d'establiment i de p

Decret 20/2011, de 18 de març, classificació categoria establiments allotjaments turístics en hotel, hotel apartament

Decreto 20/2015, de 17 de abril, de principios generales y directrices de coordinación en materia turística; de regul

Llei 8/2012, de 19 de juliol, de Turisme Illes Balears

Canarias

Decreto 142/2010, de 4 de octubre, Reglamento Actividad Turística de Alojamiento

Cantabria

Decret 81/2010, de 25 de novembre, pel que es regulen els establiments hotelers a Cantabria.

Modificación del Decreto 81/2010

Castilla-La Mancha

Decret 4/1989, de 5 de juliol, sobre Ordenació i classificació d'establiments hotelers

Decret 4/1992, de 28 de gener, que modifica el Decret 4/1989

Castilla y León

Decret 77/1986, de 12 de juny, de la Conselleria de Transports, Turisme i Comerç, pel qual es dicten normes de classi

Ordre de 17 de març de 1987, de la Conselleria de Foment, per la qual s'establix el procediment a seguir en els supòs

Ordre de la Conselleria de Foment, de 13 de gener de 1988, per la qual es dicten normes per a la instal·lació de llit

Ordre de 29 de febrer de 1988, de la Conselleria de Foment, per la qual s'establix el procediment a seguir i la docum

Ordre de 20 de desembre de 1994, de la Conselleria de Cultura i Turisme, per la qual es dicten normes sobre declaraci

Cataluña

Decreto 159/2012, de 20 de diciembre, de establecimientos de alojamiento turístico y de viviendas de uso turístico

Extremadura

Decret 235/2012, de 4 de desembre, pel que s'estableix la ordenació i classificació dels Allotjaments Turístics Hotel

Galicia

Decret 267/1999, de 30 de setembre, pel qual s'establix l'ordenació dels establiments hotelers.

La Rioja

Decret 14/2011, de 4 de març, Reglament de desenvolupament Llei de Turisme de la Rioja

Decret 15/2013, de 10 de maig, que modifica Decret 14/2011

Madrid

Decret 159/2003, de 10 de juliol, d'Ordenació d'Establiments Hotelers de la Comunitat de Madrid.

Decret 77/2006, de 28 de septembre, que modifica establiments hotelers Comunitat Madrid

Murcia

Decret nombre 91/2005, de 22 de juliol, pel qual es regulen els establiments hotelers en la Regió de Múrcia.

Navarra

Decret Foral 48/1994, de 21 de febrer, d'ordenació dels establiments hotelers de Navarra

País Vasco

Decret 102/2000, de 29 de maig, pel qual s'establix l'ordenació dels establiments hotelers.

Valencia

Decret 153/1993, de 17 d'agost, del Govern Valencià, regulador dels establiments hotelers de la Comunitat Valenciana.

Decret 22/2006, de 10 de febrer, que modifica el Decret 153/1993

Decret 206/2010, de 3 de desembre, pel que es modifiquen decrets reguladors d'allotjament turístic a la Comunitat Val

Go to top