Protecció de dades

Comunitaria

Directiva 2002/58/CE del Parlament Europeu i del Consell de 12 de juliol de 2002, relativa al tractament de les dades

Directiva 95/46/CE del Parlament Europeu i del Consell de 24 d'octubre de 1995 relativa a la protecció de les persone

Directiva 2009/136/CE per la que es modifica la Directiva 2002/22/CE.

Estatal

Versió consolidada no oficial de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de Desembre de Protecció de Dades de Caràcter Persona

Versió consolidada no oficial del Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, Reglament de desenvolupament LOPD a 8 de

Cataluña

Llei 5/2002 (Comunitat Autònoma de Catalunya), de 19 d'abril, de l'Agència Catalana de Protecció de Dades.

Llei 32/2010, d'1 d'octubre, de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades

País Vasco

Llei 2/2004, de 25 de febrer, de Fitxers de Dades de Caràcter Personal de Titularitat Pública i de Creació de l'Agènc

Decret 308/2005, de 18 d'octubre, de desenvolupament de la Llei 2/2004

Go to top