Transport per carretera

Comunitaria

Reglament (UE) nº 181/2011 del Parlament Europeu i del Consell de 16 de febrer de 2011 sobre els drets dels viatgers 

Reglament CE 561/2006 del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de març de 2006, relatiu a l'harmonització de determ

Estatal

Reial Decret 1057/2015 de 20 de novembre, pel qual es modifica el Reglament de la Llei d' Ordenació dels Transports T

Llei Orgànica 5/2013 de 4 de juliol per la que es modifica la Llei Orgànica 5/1987, de 30 de juliol, de Delegació de

Llei 9/2013, per la que es modifica la Llei 16/1987, de 30 de juliol, d'Ordenació dels Transports Terrestres i la Lle

Real Decret 1387/2011 pel que es modifica el Reglament de la Llei d'Ordenació dels Transports Terrestres, aprovat pel

Llei 25/2009, de 22 de desembre, de modificació de diverses lleis per la seva adaptació a la Llei sobre el lliure acc

Ordre FOM/2183/2008 de 23 de juliol (modifica Ordre del Ministeri de Foment de 23 de juliol de 1997)

Llei 4/2004, de 18 de març, de transport de viatgers per carretera

Ordre 26-6-01, per la qual es modifica parcialment el règim jurídic de les autoritzacions de transport de mercaderies

Ordre 23-7-97, per la qual es desenvolupa el Reglament de la Llei d'Ordenació dels Transports Terrestres en matèria d

Ordre Ministerial 6-5-99, per la qual es desenvolupa el capítol IV del títol IV del Reglament de la Llei d'Ordenació

Ordre Ministerial 18-9-98, per la qual es dicten normes complementàries en matèria d'autoritzacions de transport per

Ordre 25 d'octubre de 1990 sobre documents de control en relació amb el transporte de viatgers i les activitats auxil

Reial decret 1211/90, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Ordenació dels Transports Terrestres. 

Llei 16/87, de 30 de julio, d'Ordenació dels Transports Terrestres. 

Llei Orgànica 5/87, de delegació de facultats de l'Estat en les Comunitats Autònomes en relació amb els transports pe

Reial decret 635/84, sobre garantia de prestació de serveis mínims en matèria de transports per carretera.

Reial decret 763/79, pel qual s'aprova el Reglament Nacional dels Serveis Urbans i Interurbans de Transports en Autom

Ordre Ministerial 10-4-73, regula els serveis discrecionals que s'efectuïn des d'Andorra.

Castilla-La Mancha

Llei 1/2018, d'11 de gener, de modificació de la Llei 14/2005, de 29 de diciembre, d'Ordenació del Transport de Perso

Cataluña

Llei 12/1987, de 28 de maig, de regulació de transport de viatgers per carretera mitjançant vehicles de motor (Veure

Decret 319/1990, de 21 de desembre, que aprova el Reglament de la Llei de Regulació de Transport de Viatger (Veure mo

Go to top