Fes-te membre d'ACAVe

Agències ja constituïdes

Les agències ja constituïdes, per associar-se a ACAVe, han de:

- Omplir un qüestionari de sol·licitud d’ingrés i enviar-lo a l’Associació.

- Enviar a ACAVe còpia de la documentació següent:

  • Escriptura de constitució de la societat, així com escriptures, si escau, de canvis societaris relatius a la denominació social o domicili social.
  • Fotocòpia del DNI de l’administrador o apoderat de la societat.
  • Fotocòpia del CIF de la societat.
  • Fotocòpia de la pòlissa de responsabilitat civil.

Fotocòpia de la llicència d’agent de viatges. Una vegada rebuts el qüestionari i la documentació, es presentarà la sol·licitud d’alta com a membre de ple dret a la Junta Directiva per a la seva oportuna aprovació.

Agències en tràmit de constitució

ACAVe t'assessora i et tramita l’expedient de constitució de la teva agència de viatges. Consulta aquí els requisits de constitució d’una agència de viatges en funció de cada comunitat autònoma.

Per tal que les agències de viatges en tràmits de constitució es puguin beneficiar des d’un principi dels avantatges que ACAVe ofereix als seus membres (pòlissa de responsabilitat civil, avals o fiances davant l’administració...), oferim la possibilitat d’associar-se amb caràcter provisional.

Per ser membre provisional d’ACAVe i poder-te beneficiar de tots els avantatges que t’oferim en la constitució hauràs de:

- Omplir la sol·licitud d’ingrés.

- Efectuar el pagament del 50% de la quota d’entrada.

- Enviar a l’Associació còpia de la documentació següent:

  • Sol·licitud d’ingrés degudament emplenada i segellada.
  • Escriptura de constitució de la societat.
  • Fotocòpia del DNI dels socis/accionistes de la societat.
  • Fotocòpia del CIF de la societat.

Una vegada l’agència de viatges estigui legalitzada per part de l’administració competent, es procedirà a l’aprovació de la condició de membre de ple dret per part de la Junta Directiva.

Membres adherits

ACAVe ofereix la possibilitat que empreses que no siguin agències de viatges i estiguin vinculades a l’activitat turística puguin formar part de l’Associació com a membres adherits.

Si vols ser membre adherit d’ACAVe, has d’omplir la sol·licitud d’ingrés.

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Acceptar-ho tot
Rebutja-ho tot
Read more
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline