Drets dels viatgers amb ferrocarril

tren-fondo-blanco.png

Els drets dels viatgers en ferrocarril es troben regulats al Reglament 1371/2007 sobre els drets i obligacions dels viatgers de ferrocarril, el contingut del qual es resumeix a continuació:

Àmbit d’aplicació

En general aplica a tots els viatges i serveis en ferrocarril dins de la Unió Europea.

Els països de la UE poden aprovar exempcions en l’aplicació del Reglament als trajectes nacionals, així com en aquells trajectes en els que una part significativa del transport en ferrocarril (que inclogui al menys una parada en una estació) es realitzi fora de la UE.

Passatgers discapacitats o PMR’s

 • Les normes d’accés al transport en ferrocarril no poden ser discriminatòries per a passatgers amb discapacitat o PMR’s;
 • No es poden carregar costos addicionals en el bitllet per aquest motiu;
 • No es poden negar a acceptar una reserva ni a emetre un bitllet a un passatger discapacitat o PMR, ni se li pot demanar que viatgi acompanyat d’una altra persona, excepte que sigui estrictament necessari per a complir amb les normes d’accés. Si s’acullen a l’excepció, prèvia sol·licitud, han de justificar la decisió;
 • S’ha de facilitar al passatger, prèvia sol·licitud, informació d’accessibilitat;
  El passatger té dret a assistència gratuïta a bord del tren, sempre que l’hagi sol·licitat amb una antelació mínima de 48 hores.

Retards i cancel·lacions

Si el retard és superior a 60 minuts, el passatger té dret:

 1. A optar entre:
  • El reemborsament total del bitllet de la part no efectuada o de les parts ja efectuades si han perdut la seva raó de ser i, si procedeix, un servei de retorn l’abans possible al punto de partida;
  • La continuació del viatge o conducció per via alternativa a la destinació final en condicions de transport comparables lo antes possible; o
  • La continuació del viatge o conducció por via alternativa a la destinació final en condicions de transport comparables, en una data posterior convinguda amb l’empresa de ferrocarril;
 2. Menjar i refrigeris segons el temps d’espera;
 3. Allotjament, si és necessari pernoctar, i en tal cas, transport entre l’estació de ferrocarril i l’allotjament;
 4. A més, si no s’opta pel reemborsament del bitllet es pot exigir una indemnització, que s’ha d’abonar en el termini d’un mes i serà com a mínim:
  • Del 25% del preu del bitllet en cas de retard d’entre 60 i 119 minuts; o
  • Del 50 % del preu del bitllet en cas de retard igual o superior a 120 minuts.

Si el bitllet és d’anada i tornada, la indemnització per retard sigui en l’anada o en la tornada, es calcularà en relació amb el 50% del preu pagat pel bitllet.

No hi ha dret a indemnització si t’han avisat del retard abans de comprar el bitllet ni si el retard degut a la continuació del viatge en altre servei o la conducció per una via alternativa és inferior a 60 minuts.

Pèrdua, avaria o retard en l’entrega del equipatge facturat

 • Si s’ha perdut l’equipatge facturat, l’empresa ferroviària ha d’abonar les següents indemnitzacions:
  • Si s’ha aprovat l’import del dany, una quantitat igual a aquest import que no pot superar los 1.200 DEG per peça; i
  • Si no s’ha provat el dany, 300 DEG per peça.

A més, en ambdós, l’empresa ferroviària ha de retornar l’import pagar per la facturació de l’equipatge perdut, així com qualsevol altre despesa pagada per la peça perduda (duanes, impostos...).

Excepció: No hi haurà responsabilitat si la pèrdua deriva de falta o defecte d’embalatge, la natura especial de l’equipatge o de l’expedició com a equipatge d’objectes exclosos del transport.

 • En cas d’equipatge facturat danyat, l’empresa ferroviària ha de pagar la depreciació soferta, que no podrà excedir de:
  • La quantitat a la que hauria ascendit en cas de pèrdua total si la totalitat dels equipatges resultés depreciada per l’avaria;
  • La quantitat a la que hauria ascendit en cas de pèrdua de la part depreciada si solament una part dels equipatge resultés depreciada per l’avaria.

Excepció: No hi haurà responsabilitat si la pèrdua deriva de falta o defecte d’embalatge, la natura especial de l’equipatge o de l’expedició com a equipatge d’objectes exclosos del transport.

 • En cas de retard en l’entrega de l’equipatge facturat, l’empresa ferroviària ha de pagar, per cada període indivisible de 24 hores a partir de la petició d’entrega de l’equipatge que no ha arribat i fins a un màxim de 14 dies:
 • Si el passatger prova que hi ha hagut perjudici, una indemnització igual al perjudici fins a un màxim de 0,80 DEG per Kg de pes brut de l’equipatge o 14 DEG per cada peça, entregats amb retard; i
 • Si el passatger no prova que hi ha hagut perjudici, una indemnització a tant alçat de 0,14 DEG per Kg de pes brut de l’equipatge o de 2,80 DEG per peça, entregats amb retard.

Les condicions del transportista han d’indicar si la indemnització és per peça o per Kg.

NOTA: El dret especial de gir és una unitat definida pel Fons Monetari Internacional. La seva equivalència en euros es troba a la pàgina del Banc d’Espanya.

En cas de morts o ferits

La companyia ferroviària ha d’abonar sense demora i com a tard 15 dies després que s’identifiqui a la persona amb dret a indemnització, les bestretes per a atendre a les necessitats econòmiques immediates, proporcionals als danys soferts.

En cas de mort la bestreta no pot ser inferior a 21.000 euros.

La bestreta no implica reconeixement de responsabilitat i es podrà deduir de qualsevol altra suma que amb base al Reglament s’aboni, però en cap cas s’haurà de retornar, excepte que el dany hagi estat causat per dany o negligència del viatger o si la persona que ha rebut la indemnització no és la que té dret a rebre-la.

Documentació

Reglament 1371/2007

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Acceptar-ho tot
Rebutja-ho tot
Read more
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline